دکتر اکرم صالحی

پوست و مو - طب سنتی


درمان ريزش مو با پي ار پي(انجام پي ار پي با تخفيف 50 درصد در مطب دكتر صالحي)

پلاسمایغنی ازپلاکتکه اغلب بهپی آر پی(PRP)موسوم است،پلاسمای تغلیظ شده خون(گرفته شده ازخون)استکهدارایحدودپنجبرابرتعدادپلاکتموجوددرگردش خونطبیعیاست.بهغیرازسلولهایقرمز خونوسلولهایسفید خون، خونماحاویسلول هایشناخته شدهایبه نامپلاکت ها ست.عملکردپلاکتها،تسریع بهبودوکمک بهلخته شدنخوندرمحلزخماست.پلاکت هاحاویفاکتورهای رشدی هستندکهباعثبازسازیسلول هادر بدن می شود.PRPازدودهه گذشتهدر پزشکیاستفاده می شود.

خواصپلاکت هابه خصوص دربازسازیبافت هابه طور گسترده ایدرپزشکی،شناخته وپذیرفته شده است،امااستفاده از آنوضعیت هایپزشکیدر حال حاضردر حال مطالعهاست.استفادهازPRPبرای درمانریزش موکهدارایپتانسیل لازم برای تغییرراهدرماناست،آن را به عنوانانقلابیدر درمانریزش مودر سراسر جهانتبدیل کرده است.

کمک کردنپلاکت هادرلخته شدنخون،رمزتوانایی بدن دربهبود زخماست.ایده پشتدرمانPRPایناستکهباافزایشتعدادپلاکت هادر یک منطقهزخمی،ظرفیتالتیامبافتدر آن منطقهشتاب خواهد یافت.

تزریقپلاسمای غنی از پلاکت(PRP)تکنیکیاست که برای بهبود بدن، از خون خود بدن استفاده می شود.پزشکاناز این تکنیکبرایرشدموی کم پشت شده،پیوندمو،وبهبود زخماستفاده می کنند.بسیاری از بیمارانازاین نوع درمانبهره مند شده اند.

PRPچگونهدر درمانریزش موکمک می کند؟

وقتیفولیکول های موویاریشهموهاسالم است،رشدموها نیز طبیعیاست.فولیکول های موبه دلیل تغذیه شان توسط خون زنده می مانند.وقتی ما پلاکت ها را توسط پی آر پی به محل فولیکول آسیب دیده مو وارد می کنیم، مکانیسم ترمیم زخم به صورت طبیعی تقویت می شود.برخیپزشکاندر سراسر جهانبراینباورند کهPRPمی تواندبرای تحریکرشدفولیکول های مو،جهتجلوگیریازریزش مومورد استفاده قرار گیرد.

روش کار

درمان باPRPدر 3مرحلهانجام می شود.

ابتداحدود80-35 سی سیاز خون شما گرفتهمی شود.اینکاربسیارشبیه بهدادن یکآزمایش خونمعمولیاست.خونجمع آوری شدهشما در داخل کیت مخصوص پی آر پی ریخته می شود.سپس کیت،دردستگاهی به نامسانتریفوژقرار می گیرد و در 2 مرحله حدود 15 تا 20 دقیقه چرخانده می شود. نیروی گریز از مرکز دستگاه، اجزای خون شما را از هم جدا می کند.پلاکت های تغلیظ شده هم از بقیه خون جدا می شوند. حالاPRPکهشاملپلاسما، پلاکت و عواملرشدفراواناست،آمادهبهاستفاده درپوستسرمی باشد.هدفازاین فرایند،افزایشاثراتدرمانPRPدرریزش مواست.

در مرحله بعد پلاسمای غنی از پلاکت توسط یک سوزن بسیار ظریف به داخل پوست سر تزریق می شود. این کار توسط تزریقات متعدد در نقاط مختلف پوست سر و با عمق کم ( 3 تا 4 میلیمتر ) انجام می پذیرد. از آنجایی که حجم پی آر پی در هر تزریق کم است و سوزن استفاده شده بسیار نازک می باشد لذا میزان درد و سوزش هنگام کار معمولا خفیف خواهد بود که البته با استفاده از بی حس کننده های موضعی این حالت ناخوشایند باز هم کمتر شده و یا اصلا وجود نخواهد داشت.

توصیه می شود محل عمل پی آر پی تا روز بعد شسته نشود. بعد از انجام پی آر پی نیاز به هیچ گونه استراحت وجود ندارد و شما می توانید به فعالیت های عادی خود بپردازید.

استفاده از پی آر پی در جهت رشد مو، منافع زیادی دارد. نشان داده شده است که فاکتور های رشد تغلیظ شده پلاکتی در رشد موهای جدبد و پر پشت کردن موهای قبلی و همچنین در ضخیم و تقویت موهای پیوندی بسیار موثر است.

بااینحال،همهنامزدایده آلی برایانجاماین روشنیستند.بیمارانیکهعفونتفعال درپوست سر، سابقهعفونتهای ویروسی مثلزونا، دیابت،هرگونه اختلاللخته شدنخون، و یابیمارانی کهدرحال مصرف داروهای ضد انعقادخونمانندآسپرینهستند،ویاداروهای سرکوبگر سیستم ایمنیمانندسیکلوسپورینمصرف می کنند،برای این روش کاندید نیستند.

همچنین ،اگرفولیکول های موبه طور کاملازدسترفته باشد،این روشکمتراحتمالداردکه بتواند به بیماران کمک کند.این گروهممکن است نیازبهعملجراحیپیوند موداشته باشند.

آماده سازی و انجام عمل پی آر پی بر روی سر حدودا یک ساعت به طول می انجامد. در صورت درد و سوزش خفیف پس از عمل مصرف استامینوفن بلامانع است ولی توصیه می شود از داروهای ضد التهاب ماندد ایبوبروفن، دیکلوفناک و ... بدلیل احتمال تداخل اثرات درمانی پرهیز گردد.

عوارض

محل تزریق ممکن است تورم ، درد خفیف و یا حساسیت در لمس موضعی داشته باشد. تورم احتمالا بعد چند ساعت برطرف خواهد شد ولی حساسیت خفیف در لمس ممکن است تا 2 روز بماند. احتمال عفونت موضعی با توجه ضد عفونی کردن موضع قبل از عمل، بسیار بسیار کاهش می یابد.

ایمنی

در PRPهیچخطرواکنشآلرژی،حساسیت بیش از حد،یاجسم خارجیمطرح نیستپسیک انتخاب مطمئنبرایبسیاری از بیماران است.

پیش آگهی

پیش آگهیعموماخوب است ، اماازفردی به فرد دیگرمتفاوت است.بسیاری ازکلینیک ها بعد از استفاده ازاین روش درمانی،میزان موفقیت راحدود90درصد گزارش کرده اند.

تعداد جلسات مورد نياز:

٣تا ٤ جلسه هر سه هفته يك مرتبه و در صورت لزوم ٨ ماه بعد تكرار شود


آدرس مطب : اصفهان ، خيابان بزرگمهر ، ابتدای هشت بهشت غربی ، كوی شهيد شمندی ، مجتمع غدير ، طبقه زيرزمين
تلفن : 32664342 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ويزيت غير حضوري بصورت انالرژى يا حساسيتلیزر درمانیپوست و موتغذيه و رژيم درمانىدانستنی هاطب سنتىصفحه اصلیسوالات پزشکیپیام های کاربرانگالری عکسآدرس و تلفن